Visie & Doelstellingen

Visie

Seksualiteit is fundamenteel verbonden aan het leven van ieder mens. Het is de vanzelfsprekendheid, de evidentie, het natuurlijke, één van de basisbehoeften. Zonder seksualiteit geen menselijk soort. Een mens is zijn seksualiteit. Invulling en betekenis geven aan, het leiden van een seksueel leven is een fundamenteel recht van ieder mens.

Rechten betreffende seksuele en reproductieve gezondheid van de mens liggen vast in internationale mensenrechtenverdragen. De VN Conventie inzake de Rechten voor Personen met een Handicap, formeel geratificeerd door de Europese Unie op 5 januari 2011, vertrekt vanuit het principe dat personen met een beperking volwaardige mensen met gelijke rechten zijn. Het verdrag strijdt tegen allerlei vooroordelen en bevordert het bewustzijn voor de mogelijkheden van personen met een beperking.

Voor personen met een beperking blijft seksualiteit echter nog al te vaak een taboeonderwerp. Niet zozeer de maatschappelijke erkenning van dit recht, doch het erkennen en ter beschikking stellen van specifieke en noodzakelijke zorg en ondersteuning vormen nog steeds een drempel. De afhankelijkheidspositie van mensen met een beperking, de handelingsverlegenheid en de soms beperkte specifieke kennis van het netwerk, het ontbreken van een aangepast wettelijk kader zijn nog te vaak aanleiding dat seksuele en reproductieve rechten van mensen met een beperking niet altijd als dusdanig erkend en gerespecteerd worden.

Het European Platform Sexual Assistance for persons with disabilities, hierna afgekort als EPSEAS, is een platform van non-profit organisaties werkzaam rond het thema seksuele assistentie voor mensen met een beperking. Het EPSEAS wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat opdat er een bewustzijn groeit dat mensen met een beperking eveneens individuen zijn met seksuele
gevoelens, verlangens en noden. Tevens wil EPSEAS een bijdrage leveren opdat er een bewustzijn groeit dat ook op gebied van seksualiteit een aangepaste zorg en ondersteuning kan nodig zijn en dat mensen met een beperking recht hebben op deze zorg en ondersteuning. Deze bewustwording heeft als doel de algemene gezondheid en het psychisch welbevinden van personen met een beperking te vergroten. Door bespreekbaarheid van seksualiteit en positieve seksualiteitsbeleving voelen mensen zich algemeen beter, wordt het zelfbeeld versterkt, wordt de persoon sterker en minder kwetsbaar voor grensoverschrijdend gedrag, vermindert medicatiegebruik, wordt het revalidatieproces bevorderd…

Doelstellingen

  1. Bekendmaking van het platform binnen de andere Europese landen
  2. Uitbouw van een erkend opleidingsprogramma voor seksuele dienstverleners
  3. Samenbrengen van expertise betreffende handicap en seksualiteit
  4. Ontwikkelen van nieuwe expertise
  5. Opstellen van een manifest betreffende voorstellen en aanbevelingen ter verbetering van een aangepast wettelijk kader voor seksuele dienstverlening aan personen met een beperking met het oog op kwaliteit- en respectvolle dienstverlening.

Uitgangspunten

De tekst van het VN-Verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap:

Ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap:

International Planned Parenthood Federation (IPPF) charter voor seksuele en reproductieve rechten: